Info okénko

 • 1. čtvrtek v měsíci – Mše svatá v 16,15 hodin. Úmysl: za rodiny, kněze a za povolání k duchovnímu stavu. Po mši svaté společná modlitba nešpor a kompletáře z kněžského breviáře. Modlitbě předsedá kněz.
 • 1. pátek v měsíci – adorace po mši svaté
 • 1. sobota v měsíci – 8:00 program 1. soboty, 8:30 mše svatá (z pastoračních důvodů možné změny začátku)
 • ve všední dny přede mší svatou možnost přijetí svátosti smíření na faře
 • vždy kolem 15. v měsíci bude sbírka na opravu fary(dopředu ohlášena)
 • mešní stipendium – pokud chce někdo přispívat na stipendium na mše svaté na společné úmysly farníků, může vložit obnos do kasičky vzadu v kostele.

Příležitost k svátosti smíření:

 • Vždy ve všední den přede mší svatou, převážně v týdnu před 1. pátkem v měsíci. Jinak vždy na požádání. V zimních měsících z praktických důvodů se zpovídá na faře, v letních měsících v sakristii.

Sňatky:

 • Domluvit s knězem 3 měsíce předem. V den sňatku snoubenci musí mít platný OP. Pokud jsou pokřtěni v jiné farnosti, přinést si odtud potvrzení o křtu. Nesmí být starší jak půl roku. Příprava probíhá individuálně.

Sbírky:

 • V neděli kolem 15. v měsíci se konají sbírky na opravu fary v Jamném. Sbírka vždy bude ohlášena předem. Dá-li Bůh a celé nebe, začátkem roku zažádáme o dotaci. Pokud vše dobře dopadne, mohli bychom začít s rekonstrukcí fary v roce 2015. Za zdar celého díla je třeba modlit se! Finanční příspěvky je možné zasílat na účet farnosti: 258583805/0300

Křest dětí:

 • Z pastoračních důvodů se koná většinou mimo mši svatou. O křest dítěte žádá alespoň jeden z rodičů. Tam, kde je opodstatněná naděje, že dítě bude ve víře vychováváno, tam se křtí vždy! Termín křtu domluvit s farářem místa asi měsíc předem. Příprava probíhá individuálně.

Pohřby:

 • Termín konání církevního pohřbu si pozůstalí domlouvají osobně s farářem místa nebo telefonicky. Pokud si budou přát pozůstalí konání pohřbu v sobotu, pak výhradně v dopoledních hodinách.

1. soboty v měsíci:

 • V 8 h program první soboty
 • V 8,30 h mše svatá

Úmysly mší svatých:

Je pěkné, že nezapomínáme ve mších svatých na naše zemřelé. Nepotřebujeme však milosti od Boha i my, dosud žijící? Úmysly mší svatých mohou být např. tyto:

 • za dar víry a lásky v rodinách
 • za dobrou volbu životního partnera, povolání atd.
 • za manžele, kteří procházejí vztahovou krizí
 • za děti a mládež naší farnosti
 • za kněze ve farnosti
 • za dobrodince a přátele
 • za nemocné
 • za mír ve světě
 • za politiky a státníky
 • za církev, papeže, biskupy, kněze a jáhny
 • za dary Ducha sv.
 • Na poděkování Bohu a Panně Marii s prosbou o další pomoc a ochranu
 • Na poděkování za dar života
 • Za lásku a svornost v naší farnosti
 • Na poděkování za rodiče…
 • Na poděkování za úrodu
 • Na dobrý úmysl

Možnost získat plnomocné odpustky – plakát zde